Dự án thủy lợi

Cống Cái Lớn

Cống Cái Lớn xây dựng cách cầu Cái Lớn 2,1 km về hướng sông Hậu. Cống này có 11 cửa van, trong đó có 8 cửa van có khẩu độ 40 m x 9 m, mỗi cửa van nặng 203 tấn; 2 cửa van khẩu độ 40 m x7,5 m, nặng 188 tấn và 1 cửa van khẩu độ 40 m x 6 m, nặng 155 tấn.

Công trình có ý nghĩa kiểm soát nguồn nước (mặn, lợ, ngọt), tạo điều kiện sản xuất ổn định, bền vững đối với các mô hình sản xuất theo hệ sinh thái (ngọt, mặn-lợ, ngọt-lợ luân phiên) cho vùng hưởng lợi với diện tích tự nhiên hơn 384 ngàn ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp, thủy sản là hơn 346 ngàn ha.

 

Các dự án khác